Termeni și condiții


CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE ALE SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE AUTO RENT-A-DUBA

ART.1 PĂRȚILE CONTRACTUALE

(1)       RNG RENTALS S.R.L., cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 118-120, et. 3, ap. 11, sector 1, CUI 41637800, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12145/2019, sau RNG FAST FORWARD S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 118-120, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 1, CUI 41388652, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9136/2019, reprezentate prin administrator dl. GAFIȚA REMUS-NICOLAE, in calitate de LOCATOR,

            si

(2)       LOCATARUL, astfel cum este indicat în CLAUZELE CONTRACTUALE SPECIALE ALE  SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE AUTO RENT-A-DUBA (Denumite de aici și Clauzele speciale), persoana fizică sau juridică, conform datelor de identificare completate la semnarea contractului,

În temeiul dispozițiilor art. 1777 și urm. din Codul Civil precum și a legislatiei aplicabile în domeniu, au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere auto, cu respectarea clauzelor speciale și a clauzelor generale.

Contractul dintre părți cuprinde atat clauzele generale cat si clauzele speciale. În cadrul prezentului document, orice referire la contract se va interpreta ca fiind o referire la clauzele speciale si la clauzele generale.

In cazul in care Locatarul este o persoana juridica, in sensul prezentului contract, prin „Locatar” se intelege atat persoana juridică cat si persoana fizica desemnata de aceasta sa conduca autovehiculul, si care este indicată in clauzele speciale ale contractului.

 

ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

(1)       Obiectul prezentului contract consta in transmiterea folosinței (inchirierea) de catre Locator, Locatarului a autovehiculului descris în Clauzele Speciale, denumit in continuare „autovehiculul”, in schimbul achitarii de catre Locatar a pretului.

(2)       Pe toata durata contractului Locatarul va avea doar un drept de folosinta limitat, temporar, in concordanta cu prevederile prezentului contract. Autovehiculul este asigurat RCA si CASCO, asigurarea fiind operabila in conditiile legii si ale prezentului contract.

 (3)      Locatarul declara ca va folosi autovehiculul inchiriat doar pe teritoriul Romaniei si/sau al oricarui stat care se afla in aria de acoperire a asigurarilor RCA si CASCO, fiindu-i interzis în mod expres să părăsească teritoriul acestor tari cu autovehiculul sau să scoată autovehiculul în orice mod din aceste tari.

 

ART.3 PREDAREA-PRIMIREA AUTOVEHICULULUI

(1)       Predarea-primirea autovehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti, dupa semnarea clauzelor speciale, care reprezinta si procesul-verbal de predare-primire al autovehiculului.

(2)       Autovehiculul se pune la dispozitia Locatarului impreuna cu documentele prevazute de lege ca documente ce trebuie sa se afle in posesia conducatorului auto si care sunt aferente autovehiculului, anume certificatul de înmatriculare, asigurarea de raspundere civila si rovigneta. Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare.

(3)       Autovehiculul se inchiriaza cu rezervorul de combustibil plin si va fi returnat in aceleasi conditii. In cazul in care autovehiculul nu va fi returnat cu rezervorul plin, se vor aplica sanctiunile prevazute in contract.

(4)       Locul predarii-primirii autovehiculului este la adresa din București, sector 6, Calea Plevnei, nr. 145, cladirea C1, intrarea 1, et. 1, in incinta ROMPAN. Locatarul are obligatia de a returna autovehiculul la aceeași adresă.  În cazul in care locatarul solicita preluarea si/sau returnarea autovehiculului in alta locatie din Bucuresti sau Judetul Ilfov, va trebui sa notifice acest lucru locatorului înainte de semnarea contractului si sa achite in avans tariful de inchiriere si tariful suplimentar aferent. In cazul in care nu se face plata anterior inchirierii, Locatorul nu va preda autovehiculul la alta adresa. Nu este permisa preluarea/predarea autovehiculului in afara municipiului Bucuresti si a Judetului Ilfov.

(5)       La finalul perioadei de inchiriere sau în cazul în care Locatorul denunta/reziliază anticipat contractul de închiriere, locatarul are obligatia de a restitui autovehiculul imediat la adresa indicata la alin. 4 de mai sus. In cazul in care apar intarzieri, se vor aplica costurile suplimentare sau celelalte sanctiuni prevazute in contract, locatorul avand inclusiv dreptul de a imobiliza de la distanta autovehiculul.

(6)       La momentul restituirii se va incheia procesul verbal de predare primire la restituire (Anexa 1), unde se va detalia starea autovehiculului. In cazul în care inspecția nu poate fi realizată din diverse motive (oră târzie, condiții atmosferice, exteriorul autovehiculului este murdar, etc.), inspecția se va realiza în prima zi în care aceasta va putea fi efectuată, locatarul urmând a fi informat cu privire la rezultatul acesteia.

(7)       În cazul în care autovehiculul nu este restituit, iar Locatorul îl ia in posesie prin mijloace proprii, locatarul va suporta inclusiv toate costurile privind reintrarea in posesie (transport, platforma, etc).

 

ART.4 GARANTII

(1)       Locatorul garanteaza ca autovehiculul inchiriat intruneste conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecțiuni si lipsuri.

(2)       Locatorul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare, sau accidente daca acestea se datoreaza culpei Locatarului in utilizare sau nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de folosire, a prezentului contract sau ca urmare a folosirii necorespunzatoare a autovehiculului.

(3)       Locatarul se obliga sa se ingrijeasca de autovehicul ca un bun proprietar, respectand instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functionare pe tot parcursul derularii prezentului contract. Cheltuielile de utilizare cad in sarcina Locatarului (combustibil, AdBlue, lichid de parbriz, parcare, taxe de pod, taxe de drum, rovignete aplicabile in afara Romaniei etc).

 

ART.5 CONDITII DE FOLOSIRE

(1)       Locatarul inchiriaza autovehiculul in scopul transportului de marfuri. Capacitatea maximă a autovehiculului este cea indicată în Condițiile Speciale. Orice alta utilizare contrara atrage culpa Locatarului pentru eventualele daune sau avarii produse sau incalcari ale legislatiei relevante. Este interzisă in mod expres desfășurarea de activități de transport persoane.

(2)       Locatarul are varsta implinita de 21 ani si poseda permis de conducere in perioada de valabilitate emis corespunzator de autoritatile competente din tara de domiciliu ce acorda drept de conducere pe teritoriul romaniei conform legilor aplicabile pentru autovehiculul pe care il inchiriaza, avand  o vechime în condus de cel putin 2 ani.

(3)       In cazul in care Locatarul este persoana fizica, autovehiculul va fi condus doar de catre Locatar. În cazul in care Locatarul este persoană juridică, autovehiculul va fi condus doar de catre persoana fizica desemnata de Locatar sa conduca autovehiculul si care este indicată in clauzele speciale ale contractului. In cazul in care autovehiculul va fi condus de o alta persoana, Locatarul isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru orice prejudicii cauzate autovehiculului sau tertilor. In cazul in care autovehiculul este condus de o alta persoana decat locatarul/persoana desemnata de locatarul persoană juridică, raspunderea pentru orice prejudicii revine Locatarului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Locatorul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei doi, pentru recuperarea prejudiciilor.

(4)       Din momentul preluării autovehiculului până la returnarea acestuia prin semnarea procesului verbal de predare-primire la restituire, locatarului i se transfera paza lucrului (juridica si materiala), in sensul art. 1377 Cod civil. Sub sanctiunea platii de daune, a excluderii de la acoperire de catre asigurare si a obligarii de a achita orice prejudicii cauzate, autovehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii:

 1. in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie;
 2. pentru desfășurarea de activități de transport persoane;
 3. pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
 4. in alte scopuri decat cele stabilite de catre fabricant sau de legislatia rutiera sau civila in vigoare;
 5. in zone sau pe drumuri care sunt improprii circulatiei (ex. inundate, mlăștinoase, impracticabile, etc.) sau care nu sunt destinate circulatiei publice;
 6. in activitati de taximetrie, scoala de soferi;
 7. de catre o persoana care nu poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule sau careia permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau retinut;
 8. de catre o persoana care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, ori care s-a sustras sau refuza recoltarea probelor biologice sau toxicologice sau a parasit locul producerii unui accident;
 9. de catre o persoana care comite o infractiune cu intentie sau incearca sa se sustraga urmaririi in urma comiterii unei asemenea fapte;
 10. pentru transportul de materiale inflamabile, explozive, corozive, oxidante sau al caror transport sau manevrare este interzisa prin lege;
 11. in albii de rauri sau in zone inundate ori acoperite de apa (pe carosabil sau in afara acestuia), fara respectarea indicatiilor producatorului cu privire la utilizarea in astfel de conditii sau in alte conditii care pot duce/duc la imobilizarea autovehiculului produsă prin aspiratia apei in motor;
 12. pe sectoare de drum sau in zone interzise circulatiei autovehiculelor ori pe drumuri care prezinta un risc crescut de avariere a autovehiculului, sau ca urmare a patrunderii in zone cu restrictie de gabarit si tonaj;
 13. in situatii neconforme cu specificatiile constructorului referitoare la capacitatea maxima de incarcare, alimentarea cu carburant necorespunzator, avarierea ambreiajului in urma exploatarii defectuoase, evaluarea eronata a gabaritului autovehiculului, continuarea utilizarii Vehiculului in ciuda semnalelor de alarma sau avarie care apar pe tabloul de bord al autovehiculului, modificarea Vehiculului in orice mod;
 14. pentru orice tip de curse sau competitii (inclusiv antrenamente), raliuri, teste de viteza si anduranta,
 15. de către o altă persoană decât Locatarul/persoana desemenata de locatarul persoana juridică;
 16. în modalități care pot cauza sau cauzează distrugerea sau degradarea autovehiculului.

 (5)      Locatarul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra masinii sau dauna intervenita in legatura cu autovehiculul intr-unul din cazurile de mai sus.

(6)       In caz de accident sau eveniment cauzator de prejudicii, Locatarul are obligatia sa anunte IMEDIAT atat Locatorul cat si Politia/sau societatea de asigurari (avand in vedere tipul evenimentului produs si in functie de prevederile legale aplicabile) si sa se prezinte imediat la cel mai apropiat post de Politie sau la reprezentanta firmei de asigurari (dupa caz) pentru a obtine un document constatator  al evenimentului . In cazul in care Locatarul nu prezinta locatorului acest document constatator, locatarul isi asuma integral responsabilitatea pentru reparatia autovehiculului si acoperirea prejudiciilor. Autovehiculul este asigurat CASCO, dar acoperirea partiala/totala a pagubei este conditionata de conduita locatarului, anume ca acesta va prezenta  actele constatatoare eliberate de Politie sau societatea de asigurari cu privire la eveniment  si va indeplini orice alte demersuri necesare avand in vedere calitatea sa de chirias si/sau conducator auto. In cazul in care Locatarul nu prezinta aceste inscrisuri si nu isi indeplineste obligatiile ce reies din calitatea de locatar si/sau conducator auto al autovehiculului implicat in eveniment, acesta  este singurul responsabil pentru acoperirea sumelor de plata. 

(7)       Locatorul nu raspunde pentru pagubele suferite de Locatar, in legatura cu autovehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate nesupravegheate in interiorul autovehiculului, sau pentru pagube suferite de Locatar in timpul utilizarii autovehiculului.

(8)       FUMATUL IN DUBA, ATAT IN SPATIUL PENTRU PASAGERI CAT SI IN SPATIUL PENTRU MARFA, ESTE STRICT INTERZIS!

 

ART.6 CONDITII GENERALE PENTRU ASIGURARE

 1. Locatorul a încheiat o polita de asigurare obligatorie RCA si o polita de asigurare CASCO pentru autovehicul, care se aplica conform prevederilor legale si a limitelor impuse de fiecare polita de asigurare. In cazul in care evenimentul produs nu este acoperit de catre polita de asigurare (RCA sau CASCO), locatarul este direct raspunzator pentru pagubele cauzate tertilor cat si locatorului.
 2. In cazul in care evenimentul este acoperit de asigurare (RCA sau CASCO), dar valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita de lege si poliță/polițe, Locatarul este responsabil in mod direct pentru diferenta dintre valoarea totala a pagubelor produse si limita maxima acceptata de lege/asigurator, prin semnarea prezentului contract fiind de acord să acopere integral eventualele prejudicii.
 3. Avand in vedere ca autovehiculul este asigurat CASCO locatarul va fi scutit de achitarea daunelor produse autovehiculului in caz de accident, în situatia in care evenimentul este acoperit de polita de asigurare. Totusi,  in cazul oricarui eveniment de orice natura, cauzator de prejudicii locatorului sau oricarui tert (inclusiv prin avarii aduse autovehiculului inchiriat),  locatorul  va reține garanția.
 4. In situatiile in care evenimentul nu este acoperit de polita de asigurare (RCA sau CASCO) sau sunt incalcate prevederile contractuale, Locatarul va avea obligatia de a achita orice prejudicii cauzate autovehiculului, Locatorului sau oricarui alt terț. In cazul in care valoarea prejudiciului suferit de locator depășește suma acoperita de asigurare, Locatarul va achita valoarea neacoperită de asigurator (inclusiv urmatoarele, dar fara a se limita la acestea: imobilizarea autovehiculului, recolantarea acestuia, cheltuieli ocazionate de intocmirea procedurilor necesare in vederea reparatiei, cresterea primelor de asigurare ca urmare a afectarii raportului bonus/malus, etc.). Optiunea de regres pe CASCO sau RCA apartine exclusiv Locatorului. In acest sens, in cazul in care autovehiculul este implicat intr-un accident din culpa unui alt conducator auto, locatarul are obligatia de a obtine toate informatiile si documentele necesare pentru ca Locatorul/asigurătorul CASCO să se poată folosi de asigurarea RCA a soferului vinovat.

(6)       In cazul in care se face plata prin card, Locatarul este de acord si autorizeaza Locatorul sa debiteze contul de card indicat de Locatar cu sumele datorate Locatorului in urma executarii contractului si a eventualelor daune, sume ce vor fi justificate cu documente probante (ex. fisa de reparatii, deviz de cheltuieli, sau evaluare de la un atelier de reparatii auto specializat, etc.).

(7)                   Asigurarea nu absolva Locatarul de responsabilitatea de plata pentru pagubele produse autovehiculului prin incalcarea prezentului contract sau prin folosirea autovehiculului in cazurile indicate la art. 4 alin. 4 de mai sus.

(8)       In cazul in care Locatarul a furnizat catre Locator orice fel de informatii false (inclusiv cu privire la identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului său de conducere), Locatarul nu vabeneficia de asigurare.

 

ART.7 PRETUL CONTRACTULUI

(1)       Pretul inchirierii autovehiculului este cel indicat in Conditiile Speciale, in functie de tipul masinii, perioada de inchiriere si optiunile locatarului. In Conditiile Speciale va fi indicat pretul agreat pentru perioada de inchiriere initiala. Pentru perioada suplimentară de inchiriere, se va aplica tariful valabil pentru o inchiriere de o zi. 

(2)       Ca modalitati de plata, sumele datorate de locatar se achita intotdeauna in avans cash, prin transfer bancar sau card de credit/debit.

(3)       Pretul inchirierii include doar dreptul de folosinta al autovehiculului, asigurarea de raspundere civila, asigurarea CASCO si rovinieta.

(4)       Locatarul este de acord prin semnarea contractului ca Locatorul sa ii poată debita cardul de credit/debit si pentru alte taxe ulterioare care ii sunt imputabile, cum ar fi: valoarea prejudiciului adus autovehiculului, tichetele de parcare, amenzile de circulatie sau de parcare, etc. Prin semnarea acestui contract, Locatarul atesta ca i-a fost adusa la cunostinta suma initiala autorizata pentru plata de pe cardul său si accepta orice plata ulterioara care ii va fi imputata conform acestui contract. In cazul in care nu a achitat cu card-ul, locatarul se obliga sa achite orice alte sume datorate locatorului in termen de 5 zile de la data la care a fost notificat de Locator cu privire la acestea.

(5)       Combustibilul nu este inclus in pret. Autovehiculul se predă cu rezervorul plin și se restituie de către Locatar cu rezervorul plin. Pentru carburantul lipsa in momentul restituirii autovehiculului, se va plati cu titlu de penalitate dublul contravalorii combustibilului achitat de Locator pentru a readuce nivelul din rezervor la nivelul de la momentul predarii autovehiculului (la nivelul maxim - plin), in baza bonului fiscal emis de statia de carburanti.

(6)       De asemenea Locatarul va trebui sa completeze rezervorul de AdBlue in cazul in care, in timpul inchirierii, se aprinde in bord alerta aferenta, La autovehiculele care au indicator pentru rezervorul de AdBlue, acestea se vor preda cu rezervorul de AdBlue plin si trebuie restituite de catre Locatar cu rezervorul plin.

(7)       Locatarul are obligatia de a restitui Autovehiculul curat ata la exterior cat si la interior (cabina sofer + spatiu marfa). In cazul in care nu se respecta aceasta prevedere se va percepe o penalizare de 150 lei.

 

ART.8 COSTURI SUPLIMENTARE

Locatarul este de acord sa achite urmatoarele costuri suplimentare in cazul in care acestea vor apărea:

 1. In cazul in care beneficiarul a solicitat inainte de incheierea contractului preluarea si restituirea autovehiculului in alta locatie decat cea indicata in contract (in interiorul municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov), locatarul va putea sa restituie autovehiculul la adresa indicată, dar va achita in avans chiria precum si urmatoarele tarife aditionale:
 • Preluare/Restituire in alta locatie din Municipiul Bucuresti: 50 lei
 • Preluare/Restituire in alta locatie din judetul Ilfov: 100 lei

Este interzisa preluarea/restituirea autovehiculului in afara Municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.

 1. Costul de imobilizare al autovehiculului in caz de accident pentru o perioada de pana la 48 de ore: 50 lei. Acest cost poate fi achitat o singura data, la momentul inchirierii autovehiculului. Daca locatarul decide sa il achite, in cazul unui eveniment care se soldează cu imobilizarea autovehiculului pana la 48 de ore, va fi scutit de plata costului imobilizarii. Daca imobilizarea se prelungeste peste cele 48 de ore, va achita suplimentar cu titlu de despagubiri pentru imobilizare o suma calculata conform art. 12 alin. 2 pct. d de mai jos.
 2. Amenzile, penalitatile pentru parcare, pentru incalcarea regulilor de circulatie sunt responsabilitatea integrala a Locatarului pe perioada dintre momentul preluarii autovehiculului si momentul restituirii acestuia; Locatarul autorizeaza Locatorul, in cazul efectuarii platii prin card, sa debiteze cardul cu suma necesara acoperirii acestor cheltuieli;
 3. Obligatia locatarului de a achita orice amenzi, sanctiuni contraventionale, penalitati etc. nu este limitata in timp, locatorul putand solicita plata acestora oricand, in timpul sau dupa executarea prezentului contract.
 4. In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor masinii sau a cheilor acesteia, Locatarul va achita o penalizare aditionala de 2000 (douamii) lei, taxa care poate fi inclusiv debitata de pe cardul sau;
 5. In cazul in care autovehiculul este returnat avariat, distrus (integral sau partial, la interior sau exterior), murdarit excesiv, Locatarul are obligatia de a suporta toate costurile necesare aducerii autovehiculului la starea in care i-a fost predat, in cazul in care avariile nu sunt acoperite de polita CASCO. In acest sens, Locatorul va efectua inspectii, evaluari, devize pentru a stabili valoarea reparatiei si va informa in acest sens locatarul. Acesta din urma va avea obligatia de a achita sumele solicitate in termen de 5 zile de la data la care locatorul emite informarea privind sumele datorate.

 

ART.9 PERIOADA DE INCHIRIERE

(1)       Termenul  de  inchiriere  este  cel indicat în Condițiile Speciale.

(2)       Perioada minima de inchiriere este de 1 zi (24 ore).

(3)       Durata contractului poate fi prelungita pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris al partilor, prin act aditional la contract.

 

ART.10 INTARZIEREA IN RETURNAREA AUTOVEHICULULUI

(1)       Perioada minima de inchiriere este de 24 de ore, calculata de la ora rezervarii/predarii. Spre exemplu, daca autovehiculul este inchiriat pentru o zi (24 de ore) si se preda locatarului la ora 13.30, acesta trebuie sa returneze autovehiculul pana a doua zi la ora 13.30. Daca rezervarea a fost facuta incepand cu ora 10.00 iar locatarul intarzie sa preia duba (preia duba la ora 11.30), termenul de inchiriere este de 24 ore incepand cu ora rezervarii (ora 10.00), adica duba va trebui predata a doua zi cel tarziu la ora 10.00.

 1. In cazul in care se depaseste cu pana la 4 ore termenul de restituire, locatarul datoreaza un cost suplimentar de 10% din pretul unei zile de inchiriere pentru fiecare ora cu care s-a depasit termenul. Orele se calculeaza pe unitati complete, nefractionabile: inceperea unei ore de intarziere se calculeaza ca o ora integrala de intarziere. Primele 15 (cincisprezece) minute de intarziere nu se tarifeaza. De exemplu, dacă termenul de restituire este ora 10.00, iar autovehiculul este restituit in fapt în aceeași zi la ora 13.00, se constata o întarziere de trei ore, locatarul avand obligatia de a achita suplimentar 30% din pretul unei zile de inchiriere (primele 15 minute nefiind tarifate).
 2. In cazul in care termenul de returnare se depaseste cu mai mult de 4 ore, locatarul va fi obligat la plata chiriei integrale/zi de intarziere, in cuantumul stabilit prin contract, pana in momentul, ziua, returnarii autovehiculului. Intr-o astfel de situatie, pretul suplimentar este considerat o penalitate, locatarul avand obligatia de a returna in cel mai scurt timp autovehiculul.
 3. In caz de intarziere cu mai mult de 48 ore fata de timpul stabilit de parti, Locatorul isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia cu privire la savarsirea infractiunii de furt/abuz de incredere si de a imobiliza de la distanță autovehiculul.

      (2)       Programul de funcționare al Locatorului este de luni până vineri, de la ora 9 la ora 17. Se pot plasa comenzi pentru zilele de sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatoare legala, cu conditia achitarii acestora in timpul programului de functionare de mai sus. Predarile/preluarile sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale se fac in intervalul orar 09.00-10.00.  Pentru comenzile cu preluare sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale, in cazul in care se depaseste ora de predare/preluare mentionata in rezervare cu mai mult de 30 (treizeci) de minute, se va achita o taxa suplimentara de 100 lei (suplimentar fata de tariful de inchiriere si de penalitatile mentionate la art. 10, punctul (1).

 

ART.11 DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI

 1. Locatorul are următoarele obligații:
 1. sa puna la dispozitia Locatarului pe intreaga durata a contractului, autovehiculul indicat in contract;
 2. sa predea Locatarului autovehiculul cu toate actele necesare utilizarii acestuia;
 3. sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea Locatarului in folosinta bunului;
 4. să respecte prevederile legale in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, in cazul in care sunt aplicabile prezentului contract.
 1. Drepturile Locatorului decurg din clauzele intregului contract si din prevederile legale aplicabile. Cu titlu de exemplu, Locatorul are următoarele drepturi (fără ca enumerarea să fie limitativă):
 1. De a reține garanția achitată de către locatar în contul oricăror sume datorate de acesta, cu posibilitatea de a se îndrepta împotriva acestuia în cazul în care garanția nu acoperă sumele de recuperat de la locatar (fie că sunt prejudicii, costuri suplimentare sau alte categorii de sume),
 2. În cazul în care plata s-a realizat cu card de credit/debit, de a debita cardul cu sumele datorate de către Locatar,
 3. De a recupera autovehiculul prin orice mijloace consideră necesare, în condițiile în care locatarul nu respectă obligațiile prezentului contract,
 4. De a verifica modul in care este utilizat autovehiculul,
 5. Orice alte drepturi prevazute in prezentul contract, etc.

 

ART.12 DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATARULUI

 1. Locatarul are următoarele drepuri :
 1. De a folosi ca un bun proprietar autovehiculul pe toată perioada contractuală,
 2. De a folosi autovehiculul fără a avea obligația de a respecta o limită de km pe zi de închiriere.

 

 1. Obligațiile Locatarului decurg din clauzele intregului contract si din prevederile legale aplicabile. Cu titlu de exemplu, Locatarul are următoarele obligații (fără ca enumerarea să fie limitativă):
 1. de a avea varsta de 21 ani impliniti, permis de conducere in perioada de valabilitate emis corespunzator de autoritatile competente din tara de domiciliu ce acorda drept de conducere pe teritoriul romaniei conform legilor aplicabile pentru autovehiculul pe care il inchiriaza, cu minim 2 ani vechime in condus,
 2. de a plati contravaloarea chiriei autovehiculului, a garanției si a tarifului de activare roaming (acesta din urma doar daca este cazul)  în avans înainte de preluarea acestuia , iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul Locatorului, de a plăti diferența față de suma achitată în avans la momentul restituirii autovehiculului;
 3. de a suporta costurile suplimentare, conform prevederilor prezentului contract;
 4. de a suporta costul cu imobilizarea autovehiculului in cazul in care, din vina Locatarului, are loc un eveniment care are ca efect imobilizarea autovehiculului. Pentru fiecare zi de imobilizare (fiecare 24 de ore), locatarul va achita un tarif (cost) egal cu tariful de inchiriere pe zi achitat in baza prezentului contract (indicat in clauzele speciale).
 5. de a exploata in conditii normale autovehiculul, ca un bun proprietar, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare;
 6. de a nu efectua activități de transport persoane,
 7. de a nu transporta materiale sau bunuri periculoase sau interzise prin lege,
 8. de a transporta bunuri cu respectarea masei maxime admise și într-un mod care nu afectează și nu pune în pericol integritatea autovehiculului, a celorlalți participanți la trafic sau a oricăror terți,
 9. de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada in care foloseste autovehicului;
 10. de a restitui autovehiculul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant plin;
 11. de a restitui imediat autovehiculul in cazul in care locatorul reziliaza contractul,
 12. in cazul unor avarii aduse autovehiculului, Locatarul raspunde in solidar cu asiguratorul Locatorului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului sau inlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricatie, dotari si valoarea de piata;
 13. in cazul in care evenimentele produse(ex. accidentele rutiere, caderi de grindina etc.) nu sunt acoperite de asigurare, Locatarul este pe deplin raspunzator pentru acoperirea in totalitate a prejudiciilor;
 14. In cazul producerii unor evenimente ce au cauzat prejudicii de orice natura locatorului iar acestea nu sunt acoperite de societatile de asigurari, total sau partial, locatarul are obligatia de a repara in integralitate prejudiciul cauzat Locatorului. Aceeasi sanctiune se aplica si in cazul in care locatarul refuza sa indeplineasca orice obligatii ce reies din calitatea sa de locatar/conducator auto: cu titlu de exemplu, cand nu se prezinta cand este chemat la societatile de asigurare, cand nu furnizeaza documentele ce i se solicita in vederea completarii dosarului de dauna, etc.
 15. de a suporta majorarile primelor de asigurare ca urmare a inrautatirii cotatiei bonus/malus a locatorului la societatii de asigurare ca urmare a unui eveniment produs in perioada de inchiriere a autovehiculului, chiar daca autovehiculul inchiriat nu a suferit daune sau acesta a fost reparat in baza asigurarii RCA sau CASCO.
 16. Locatarul este pe deplin raspunzator pentru propriile fapte pe parcursul executării contractului, inclusiv din punct de vedere penal.
 17. De a anunta imediat organele de politie si Locatorul in cazul aparitiei unor evenimente în legătură cu autovehiculul: furt, accident, vandalism, etc.
 18. De a nu lăsa in autovehicul, dupa parasirea acestuia (ex. parcat, stationat, etc) actele autovehiculului sau cheia/cheile. O astfel de actiune poate duce la refuzului societatilor de asigurare de a acoperi riscul asigurat, iar locatarul ia la cunostinta de acest aspect prin asumarea contractului si isi asuma obligatia ca, intr-o astfel de situație, să acopere prejudiciul cauzat Locatorului.
 19. De a utiliza autovehiculul cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente, inclusiv cele referitoare la circulatia autovehiculelor pe drumurile publice. În acest sens, Locatarul declară că a luat la cunoștință și este de acord că autovehiculul este echipat cu un sistem de supraveghere GPS care permite Locatorului, printre altele, să urmărească traseul autovehiculului pe parcursul executării contractului, parametrii motorului precum și să imobilizeze autovehiculul de la distanță în cazul în care locatarul își încalcă oricare dintre obligațiile asumate prin contract.
 20. De a apăra bunul inchiriat contra uzurparilor. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune. Locatarul are obligatia de a-l instiinta pe Locator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere contra incercarii de uzurpare;
 21. La incetarea perioadei de inchiriere, Locatarul va preda autovehiculul inchiriat cu rezervorul de carburant plin, in starea si dotarile existente la momentul predarii, precum si cu actele ce i-au fost inmanate.
 22. Orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

 

 ART.13 GARANȚIA

 1. Suplimentar față de celelalte sume ce trebuie achitate în avans de către locatar, acesta trebuie să achite înainte de preluarea autovehiculului o garanție în valoare de 1.000 / 2.000 lei (garantia de 2.000 lei se percepe pentru inchirieri cu deplasare externa) Pentru inchirieri pe termen lung (mai mult de 30 zile) garantia este de 3.000 lei.
 2. Garanția va fi returnată in termen de maxim 3 zile lucratoare de la restituirea autovehiculului, in conditiile in care locatorul va constata ca nu exista defectiuni aparute la autovehicul sau alte costuri ce trebuie retinute din garantie. In cazul existentei oricaror costuri suplimentare datorate de locatar (ex. restituire intarziata a autovehiculului), defectiuni mecanice, avarii estetice la nivelul autovehiculului, etc, locatorul va retine din garantie contravaloarea respectivelor sume, restituind locatarului diferenta. In cazul in care sumele suplimentare ce trebuie achitate de catre Locatar depasesc contravaloarea garantiei, aceasta va fi retinuta integral iar locatorul va avea dreptul sa se indrepte impotriva locatarului pentru recuperarea sumelor datorate.
 3. Chiar dacă garanția a fost restituită, acest fapt nu reprezintă o renunțare din partea locatorului de a se indrepta impotriva locatarului pentru a recupera sumele datorate de acesta (ex. amenzi de circulație, taxa pod, taxa drum (extern), taxe autostrada etc.)
 4. Garantia se va putea retine de catre locator, total sau partial, in cazul producerii oricarui eveniment in care este implicat autovehiculul inchiriat, chiar daca evenimentul este acoperit de polita RCA, respectiv polita CASCO.

 

ART. 14 DESPĂGUBIRI

(1)       Pentru nerespectarea toatala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obligă sa plateasca despăgubiri, in limitele stabilite in prezentul contract sau, daca pentru anumite situații apărute nu sunt prevăzute despăgubiri, conform legislatiei aplicabile.

 

ART.15  ABSENȚA  DREPTULUI DE RETENTIE

(1)       Locatarul nu are în nici o modalitate drept de retenție asupra autovehiculului, având obligația de a-l returna imediat de îndată ce contractul încetează din orice motiv.

 

ART.16 FORTA MAJORA

(1)       Forta majora inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca celeilalte parti, in termen de 24 de ore de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

(2)       Prin „forta majora” se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum cutremure), certificat de catre autoritatile competente (spre exemplu Agenția Națională de Meteorologie).

(3)       Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

(4)       Pe perioada existentei fortei majore derularea contractului se suspenda urmand apoi a se continua dupa incetarea acesteia.

 

ART.17 MODIFICAREA SI CESIUNEA  CONTRACTULUI

(1)       Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile contractante.

(2)       Locatarul nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din acesta unei terte persoane, fara acordul prealabil emis in scris de catre Locator;

 

ART.18 INCETAREA CONTRACTULUI

(1)       Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:

 1. la expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia;
 2. prin acordul de vointa al partilor, inainte de termen;
 3. pieirea bunului, in conditiile legii.
 4. Prin denuntare unilaterala din partea Locatorului, cu obligatia transmiterii unui preaviz cu 24 de ore inainte de data dorită a încetarii conractului, preaviz ce poate fi transmis inclusiv prin e-mail sau WhatsApp,
 5. Prin reziliere de catre locator pentru neindeplinirea obligatiilor de catre locatar, reziliere care are loc prin simpla transmitere a unei notificari (inclusiv prin e-mail sau WhatsApp), fara preaviz, fara indeplinirea altor proceduri si fara interventia instantelor de judecata (pact comisoriu de grad IV).

(2)      In toate cazurile de incetare a contractului, Locatarul are obligatia sa achite toate sumele datorate Locatorului in urma executarii contractului.

 

ART.19 NOTIFICARI INTRE PARTI

(1)       In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a Conditiilor Speciale, prin posta, fax sau e-mail.

(2)       In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. În cazul in care notificarea se transmite prin fax sau e-mail, ea se considera primita in ziua transmiterii acesteia.

 

 ART.20 LITIGII. DISPOZITII FINALE

(1)       Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si  interpretarea  clauzelor  prezentului  contract  se  rezolva  pe  cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente din București.  

(2)       Prezentele Clauze Generale se completeaza cu Clauzele Speciale, cu prevederile legale in vigoare si impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

(3)       În sensul Regulamentului UE 679/2016 (privind protecția datelor cu caracter personal /GDPR), Locatarul își exprimă prin semnarea prezentului contract acordul expres ca Locatorul sa colecteze, prelucreze și stocheze datele cu caracter personal ale societății și ale reprezentanților săi incluse în antet, în contract, în documentele contractuale și/sau de care ia cunoștință în executarea contractului, doar în scopul executării prezentului contract. În același sens, Locatorul declară ca va colecta, prelucra și stoca datele cu caracter personal doar pentru executarea prezentului contract și cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile. Prin date cu caracter personal se înțeleg următoarele:

- Date de baza de identificare: de exemplu nume, prenume, cod numeric personal, funcție etc.

- Date de contact, precum adresa, număr de telefon, adresa de e-mail, etc.

- Cont bancar și alte informații financiare,

- Date colectate cu ocazia înregistrării la Locator, cu ocazia încheierii și executării contractului,

- Orice tip de date ce provin în urma derulării de raporturi juridice de orice natură cu Locatorul,

- Date IT de identificare, date privind locația.


 

 

Politica de utilizare Cookie-uri

1. Politica de utilizare Cookie-uri
Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de S.C. RNG RENTALS S.R.L.

2. Ce este un Cookie?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care se acceseaza internetul. Cookie-urile pe care le utilizam sunt instalate prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si sunt complet “pasive” (nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile S.C. RNG RENTALS S.R.L. pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. Ele sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem felul in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

4. Ce Cookie-uri folosim?
Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele per sesiune sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Cele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada definita de parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator. 

5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri de urmatoarele tipuri:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

6. Contin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Astfel de date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate.

7. Stergerea Cookie-urilor
In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

9. Linkuri utile
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

 

 

Află pe loc dacă duba pe care vrei să o închiriezi este disponibilă în intervalul în care ai nevoie de ea.

Click pe butonul Rezerva

Ford Transit B-460-RNG

Lungime max. spațiu marfă  4.100 mm Lățime max. spațiu ...

De la 350,00 lei

Opel Movano B-440-RNG

PROMOTIE: PRET INCEPAND CU 300 LEI/ZI

De la 350,00 lei

Opel Movano B-470-RNG

Lungime max. spațiu marfă 3.705 mm Lățime max. spațiu ...

De la 300,00

Ford Transit Custom 300 B-450-RNG

Lungime max. spațiu marfă 2.922 mm Lățime max. spațiu ...

De la 250,00 lei

Ford Transit Custom 290 E6 B-400-RNG

Lungime max. spațiu marfă 2.922 mm Lățime max. spațiu ...

De la 250,00 lei

Rent A Duba - Contact


Sigla PlatiOnline VerifiedByVISA Logo Mastercard SecureCode